Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-106/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-106/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 lipca 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
758     Różne rozliczenia 11.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 11.500
4810 Rezerwy 11.500
OGÓŁEM 11.500

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 11.500 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.500

75495   Pozostała działalność 11.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.500
OGÓŁEM 11.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 11.5000 zł – zmian dokonuje się w ramach realizacji programu pn. „Bezpieczna Gmina” oraz na wnioski Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie; Gmina zakupi zestawy komputerowe i drukarki, które zostaną przekazane w użytkowanie Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk