Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-182/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-182/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 listopada 2008r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.093.551 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 917.749
801    

Oświata i wychowanie

185.268
80195   Pozostała działalność 185.268
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 185.268
 
852     Pomoc społeczna 723.387
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 723.387
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 723.387
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 9.094
85415   Pomoc materialna dla uczniów 9.094
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9.094
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 175.802
852     Pomoc społeczna  
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 92.000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 92.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.742
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.742
85295   Pozostała działalność 82.060
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 82.060
OGÓŁEM 1.093.551

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 92.003 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

37.910
750     Administracja publiczna 11.010
75011   Urzędy wojewódzkie 3.340
4300 Zakup usług pozostałych 3.100
4410 Podróże służbowe krajowe 240
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.670
4420 Podróże służbowe zagraniczne 890
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.900
75412   Ochotnicze staże pożarne 6.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500
75416   Straż miejska 5.400
4300 Zakup usług pozostałych 2.400
4430 Różne opłaty i składki 3.000
75495   Pozostała działalność 7.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 
852     Pomoc społeczna 8.000
85295   Pozostała działalność 8.000
3110 Świadczenia społeczne 8.000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80120   Licea ogólnokształcące 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 15.729
801     Oświata i wychowanie 15.719
80101   Szkoły podstawowe 15.729
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.729
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 15.614
801     Oświata i wychowanie 15.614
80101   Szkoły podstawowe 11.560
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 910
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
80148   Stołówki szkolne 4.054
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.054
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 7.750
801     Oświata i wychowanie 7.750
80101   Szkoły podstawowe 7.750
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 12.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90095   Pozostała działalność 2.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 2.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92601   Obiekty sportowe 10.000
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10.000

OGÓŁEM

92.003

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.185.554 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 950.859
750     Administracja publiczna 11.010
75011   Urzędy wojewódzkie 3.340
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.340
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.670
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.670
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.900
75412   Ochotnicze staże pożarne 9.000
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 9.000
75495   Pozostała działalność 9.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.400
 
801     Oświata i wychowanie 185.268
80195   Pozostała działalność 185.268
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132
4300 Zakup usług pozostałych 185.136
 
852     Pomoc społeczna 731.387
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 723.387
3110 Świadczenia społeczne 701.685,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4410 Podróże służbowe krajowe 201,61
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500
85295   Pozostała działalność 8.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.294
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.294
3240 Stypendia dla uczniów 4.294
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80120   Licea ogólnokształcące 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 17.249
801     Oświata i wychowanie 15.729
80101   Szkoły podstawowe 15.729
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 15.729
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.520
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.520
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.520
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY 3.280
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.280
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.280
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.280
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 15.614
801     Oświata i wychowanie 15.614
80101   Szkoły podstawowe 4.054
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.054
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11.560
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 910
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 7.750
801     Oświata i wychowanie 7.750
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.750
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 12.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90095   Pozostała działalność 2.000
4260 Zakup energii 2.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92601   Obiekty sportowe 10.000
4260 Zakup energii 10.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 175.802
852     Pomoc społeczna 175.802
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 92.000
3110 Świadczenia społeczne 92.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.742
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.742
85295   Pozostała działalność 82.060
3110 Świadczenia społeczne 82.060
OGÓŁEM 1.185.554

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

 • 3.340 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i druków;
 • 1.670 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza  z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady miejskiej w Gryfinie;
 • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na koszty związane ze spotkaniem szkoleniowym radnych Rady Miejskiej w Gryfinie dotyczącym projektu budżetu na 2009r.

Dział 754,

 • 9.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,
 • 9.900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej,

Dział 801

 • 185.268 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:
  • Nr 512/2008, które zwiększa Gminie dotację celową w wys. 151.468 zł   z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza),
  • Nr 530/2008, które zwiększa Gminie dotację celową w wys. 33.668 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza),
  • Nr 517/2008, które zwiększa Gminie dotację celową w wys. 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie  prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych  do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 • 7.750 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy,    
 • 15.614 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
 • 15.729 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie
 • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących   w Gryfinie.

Dział 852

 • 723.387 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 495/2008, które zwiększa Gminie dotację celową   na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • 92.000 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 492/2008, które zwiększa Gminie dotację celową  na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym  w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych,
 • 82.060 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 486/2008, które zwiększa Gminie dotację celową   na dofinansowanie  programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 • 1.742 zł -  zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 516/2008, które zwiększa Gminie dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców z terenu Gminy Gryfino.

Dział 854

 • 4.294 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 530/2008, które zwiększa Gminie dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90 e ustawy o systemie oświaty, 
 • 4.800 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 482/2008, które zwiększa Gminie dotację celową  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dział 900, 926

 • 12.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie,  a podyktowane są podwyżką cen energii elektrycznej.

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz