Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-36/08 z dnia 7 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2008 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-36/08 z dnia 7 marca 2008 r.

Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXIV/445/05 z dnia 31 marca 2005 r. (z póź. zm.) w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2007 roku zmienia się załącznik do zarządzenia, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zmiana załącznika do zarządzenia została wprowadzona na wniosek klubu sportowego MKS „Hermes”, który dotyczył uwzględnienia nagrody dla pana Jarosława Janickiego, zwycięzcy Pucharu Świata w supermaratonie, który odbył się 10 grudnia 2007 roku w Huntsville, w Teksasie. Wniosek został przedstawiony na Gryfińskiej Radzie Sportu w dniu 17 marca 2008 roku i został pozytywnie zaopiniowany.

sporządził:
Daniel Cieślak