Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-99/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-99/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia   23  czerwca 2008r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 205.600 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

758

 

  

Różne rozliczenia

70.000

75818

  

Rezerwy ogólne i celowe

70.000

4810

Rezerwy

70.000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

10.600

80101

Szkoły podstawowe

10.000

4270

Zakup usług remontowych

10.000

80195

Pozostała działalność

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

75.000

92601

Obiekty sportowe

75.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4270

Zakup usług remontowych

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852

 

 

Pomoc społeczna

50.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

5.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

45.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45.000

OGÓŁEM

205.600

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 205.600 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

70.000

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

70.000

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32.000

4260

Zakup energii

5.000

4270

Zakup usług remontowych

13.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

4430

Różne opłaty i składki

15.000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

10.000

80101

 

Szkoły podstawowe

10.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

GIMNAZJUM W GRYFINIE

801

 

 

Oświata i wychowanie

600

80110

 

Gimnazja

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

75.000

92601

Obiekty sportowe

75.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75.000

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

852

 

 

Pomoc społeczna

50.000

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

45.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45.000

OGÓŁEM

205.600

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 754

  • 70.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

Dział 801

  • 600 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przenosząc środki będące w dyspozycji w/w wydziału do planu finansowego Gimnazjum w Gryfinie na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania Gali Laureatów 2007/2008;
  • 10.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia bezosobowego z tytułu zleceń zawartych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją robót remontowo-budowlanych obiektów oświatowych;

Dział 852

  • 50.000 zł – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków;

Dział 926

  • 75.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie na zakup trybun na nowo wybudowanym boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz na zakup sprzętu pływającego (2 kajaki) dla uczniów szkół gryfińskich, którzy uzyskali awans do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w kajakarstwie, kajaki na podstawie umowy użyczenia zostaną przekazane dla sekcji kajakowej KS „Energetyk” w Gryfinie;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk