Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-113/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu na najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 19 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5, z przeznaczeniem na cele komercyjne.

ZARZĄDZENIE NR 0151-113/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lipca 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu na najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 19 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5, z przeznaczeniem na cele komercyjne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 5 000,00 zł kwoty odstępnego w przetargu na najem na okres 10 lat lokalu o pow. 19 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5, z przeznaczeniem na cele komercyjne.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal użytkowy, o pow. 19 m2, mieszczący się w budynku komunalnym, położonym w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5 stanowi własność Gminy Gryfino. Teren na którym znajduje się przedmiotowy budynek w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, oznaczony jest symbolem 13.MW/UC/ch i przeznaczony jest na funkcję podstawową – mieszkaniową wielorodzinną z towarzyszeniem usług komercyjnych.
Zgodnie z § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, Nr XXI/194/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino jest upoważniony, po wyrażeniu pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie, do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Gryfinie zaopiniowały pozytywnie propozycję przeznaczenia do najmu w/w lokalu, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele komercyjne, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego.
W związku z tym, że lokal znajduje się w centrum miasta, ustala się kwotę odstępnego w wysokości 5 000,00 zł.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka