Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-40/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Steklno, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

ZARZĄDZENIE NR 0151-40/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Steklno, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 149/3 o powierzchni 0,0017 ha, położonej w obrębie Steklno, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych użytkowników wieczystych, na kwotę 261 zł + podatek VAT (22%) w wysokości 57,42 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Eugeniusz Kuduk

 

U z a s a d n i e n i e

Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 149/3 o powierzchni 0,0017 ha, położonej  w obrębie Steklno, wystąpili z wnioskiem o jej nabycie na własność.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, „nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu”.
Uchwałą Nr XV/128/07 z dnia 25 października 2007 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 149/3 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych użytkowników wieczystych.
Przepisy wyżej wymienionej ustawy stanowią, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy, a w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetragowej, jej cena nie może być niższa od tej wartości. Ponadto, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana użytkownikowi wieczystemu, to na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość działki 149/3 na kwotę 852,00 zł  a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 591,00 zł.
Po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, cena sprzedaży działki  wynosi 261,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 57,42 zł. Ostatecznie użytkownik wieczysty, z tytułu nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie zapłacić kwotę brutto w wysokości 318,42 zł.

 

Naczelnik
Wydziału Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
mgr Teresa Drążek

Sporządziła:
Ż. Snoch