Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-135/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 września 2008 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-135/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 września 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 37 ust. 2 pkt. 6 , art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 30/1 o powierzchni 0,1938 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 30/2, na kwotę 222.600,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 30/1 o powierzchni 0,1938 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości wystąpiła osoba prawna, która jest właścicielem nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 30/2 i 31, na których jest obecnie realizowana inwestycja polegająca na budowie stacji serwisowo-diagnostycznej z salonem sprzedaży i zapleczem biuro-socjalnym. Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXVIII/264/08 z dnia 17 lipca 2008 r., wyraziła zgodę n sprzedaż działki 30/1 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 30/2.
Zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 i 3, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości a cenę nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość rynkową działki nr 30/1 na kwotę  222.600,00 zł.
W związku z powyższym cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na kwotę równą jej wartości czyli 222.600,00 zł. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT (22%) w wysokości 48.972 zł.

Sporządziła:
K.Lamperska