Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-192/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-192/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  18 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:  

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 178.216,41 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 178.216,41
010     Rolnictwo i łowiectwo 1.856,26
01095   Pozostała działalność 1.856,26
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 727,65
4300 Zakup usług pozostałych 600
4410 Podróże służbowe krajowe 494,61
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34
700     Gospodarka mieszkaniowa 8.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 8.000
750     Administracja publiczna 135.000
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.500
4260 Zakup energii 10.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20.000
4410 Podróże służbowe krajowe 15.000
4430 Różne opłaty i składki 35.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.979
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 13.979
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11.979
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000
852     Pomoc społeczna 19.381,15
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.381,15
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19.381,15
OGÓŁEM  178.216,41

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 178.216,41 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 178.216,41
010     Rolnictwo i łowiectwo 1.856,26
01095   Pozostała działalność 1.856,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.856,26
700     Gospodarka mieszkaniowa 8.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
750     Administracja publiczna 135.000
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500
4420 Podróże służbowe zagraniczne 500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 8.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.979
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 13.979
4300 Zakup usług pozostałych 13.979
852     Pomoc społeczna 19.381.15
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.381,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.038,05
4300 Zakup usług pozostałych 50
4410 Podróże służbowe krajowe 153,10
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.940
OGÓŁEM 178.216,41

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 1.856,26 zł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków,

Dział 700

  • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (operaty szacunkowe, ogłoszenia);

Dział 750

  • 130.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej oraz na zakup mebli dla potrzeb UMiG Gryfino,
  • 4.500 zł – zmiany w planie wydatków są niezbędne w związku z koniecznością sfinansowania wydatków Biura Promocji i Informacji,
  • 500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Biura Obsługi Rady i Burmistrza  z celu zabezpieczenie wypłat kosztów wyjazdów służbowych radnych;

Dział 756

  • 13.979 zł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków,

Dział 852

  • 19.381,15 zł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w związku z koniecznością rozdysponowania dotacji na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz