Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-160/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-160/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 października 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 27.048 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

27.048
852     Pomoc społeczna 27.048
85295   Pozostała działalność 27.048
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27.048
OGÓŁEM 27.048

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 163.148,76 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 163.148,76
750    

Administracja publiczna

124.050,76
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 124.050,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.050,76
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100.000
 
758     Różne rozliczenia 3.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 3.000
4810 Rezerwy 3.000
 
801     Oświata i wychowanie 35.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4270 Zakup usług remontowych 4.000
80104   Przedszkola 16.000
4270 Zakup usług remontowych 16.000
80120   Licea ogólnokształcące 15.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.098
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.098
4270 Zakup usług remontowych 1.098
OGÓŁEM 163.148,76

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 190.196,76 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

163.148,76
750     Administracja publiczna 124.050,76
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 124.050,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124.050,76
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000
75495   Pozostała działalność 3.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000
 
801     Oświata i wychowanie 35.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
80110   Gimnazja 31.000
4580 Pozostałe odsetki 27.424
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.576
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.098
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.098
4300 Zakup usług pozostałych 1.098
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 7.050
852     Pomoc społeczna 27.048
85295   Pozostała działalność 27.048
3110 Świadczenia społeczne 27.048
OGÓŁEM 190.196,76

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 124.050,76 zł – przeniesienia środków pomiędzy paragrafami dokonuje się w związku  z ostatecznym rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek   na ubezpieczanie społeczne.

Dział 754, 758

  • 3.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem  na zakup laptopa, który wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć profilaktycznych  w placówkach oświatowych w ramach programu „Bezpieczna Gmina”.

Dział 801

  • 35.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń inspektorów nadzoru, zobowiązań z tytułu odsetek  oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej – zastępstwa procesowego.

Dział 852

  • 27.048 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 441/2008, które zwiększa Gminie dotację celową  z przeznaczeniem na dofinansowanie  programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 921

  • 1.098 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na sfinansowanie montażu i demontażu szafki energetycznej w m. Bartkowo.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz