Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Gryfino oraz określenia specjalności i maksymalnej stawki dofinansowania w 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Gryfino oraz określenia specjalności i maksymalnej stawki dofinansowania w 2008 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, 1821) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, zarządzam co następuje:

§ 1. W 2008 roku środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, stanowią kwotę 117.630 złotych.

§ 2. 

1. Środki, o których mowa w § 1, zostały ujęte w planach finansowych poszczególnych szkół i placówek i są przeznaczone na dofinansowanie form kształcenia oraz opłat określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430). Podział środków na poszczególne szkoły i placówki stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Maksymalną stawkę dofinansowania nauczyciela z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w 2008 roku na kwotę 700 złotych za semestr.

§ 4. Ustala się specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku, na które będzie przyznane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i placówek. Wykaz specjalności stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagradzanie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) i są wyodrębnionych w planach finansowych poszczególnych szkół i placówek. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania tych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430). Organ prowadzący, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj