Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 49/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 49/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2008 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadań własnych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań takich należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji  w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest  w ustawie o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku art. 4. Ponadto zlecanie realizacji tych zadań jest zgodne z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Do kwot przeznaczonych na realizację zadań w roku 2008, zostały dodane środki finansowe na pierwszy kwartał 2009 roku, które wydatkowane będą z kolejnego budżetu, co umożliwi realizację zadań w początkowym okresie 2009 roku.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski