Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-88/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy

ZARZĄDZENIE Nr 0151-88/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2008 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy

Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304;  z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280)  w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy w składzie:

1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego
- przewodniczący komisji,
2. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego
- członek komisji,
3. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego
- członek komisji,
4. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek komisji,
5. Małgorzata Makowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek komisji,
6. Józef Darnia - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek komisji,
7. Anna Kopija - przedstawiciel rady pedagogicznej
- członek komisji,
8. Małgorzata Poznańska - przedstawiciel rady pedagogicznej
- członek komisji,
9. Ewa Swojnóg - przedstawiciel rodziców
- członek komisji,
10. Agnieszka Witowska - przedstawiciel rodziców
- członek komisji,
11. Lilia Kuźniewska - przedstawiciel związku zawodowego
- członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora tworzonego z dniem  1 września 2008 r. Zespołu Szkół przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Skład Komisji Konkursowej uzgodniono z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty.

Sporządziła:
Marta Marczak