Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Gryfino oraz określenia specjalności i maksymalnej stawki dofinansowania w 2008 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 kwietnia 2008 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Gryfino oraz określenia specjalności i maksymalnej stawki dofinansowania w 2008 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;  Nr 173, poz. 1218) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, 1821) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Gryfino oraz określenia specjalności  i maksymalnej stawki dofinansowania w 2008 roku zmienia się załącznik Nr 2 do zarządzenia, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiana załącznika do Zarządzenia została wprowadzona na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie, który dotyczył uwzględnienia w wykazie specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Radziszewie na rok 2008 kierunku, jakim jest filologia germańska. Wniosek został przedstawiony Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, po czym został zaopiniowany pozytywnie.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska