Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 249.065,82 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 249.065,82
010     Rolnictwo i łowiectwo 249.065,82
01095   Pozostała działalność 249.065,82
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 249.065,82
OGÓŁEM 249.065,82

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 249.065,82 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 249.065,82
010     Rolnictwo i łowiectwo 249.065,82
01095   Pozostała działalność 249.065,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 333,64
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 150,00
4430 Różne opłaty i składki 244.182,18
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.600,00
OGÓŁEM 249.065,82

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

249.065,82zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2008, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na  zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych   z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w  sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz