Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-45/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-45/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2008 r.


w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,  Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej użytkownikom wieczystym w udziale do 1/4 części, gruntu oznaczonego nr działki 54  o powierzchni 686 m2, przeznaczonego i wykorzystywanego na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2008 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrz Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Bonifikata w opłacie rocznej ustalana jest na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami). Przysługuje osobom fizycznym których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 
Z wnioskiem o przyznanie bonifikaty zwrócili się użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gryfina, przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Przedłożyli niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2007.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.
Wobec powyższego spełnione zostały przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie.
Bonifikata udzielona zostaje tylko w 2008 r.

 

Naczelnik
Wydziału działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
mgr Teresa Drążek

Sporządziła:
Ż. Snoch