Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-185/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-185/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 3.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
OGÓŁEM 3.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

3.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000
OGÓŁEM 3.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900

  • 3.000 zł - zmian dokonuje się na  wniosek  Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością bieżącego funkcjonowania GCZK.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz