Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-46/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2008r. w sprawie ustalenia ceny wykupu udziałów prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, w działce nr 50/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, na mienie gminne.

ZARZĄDZENIE NR 0151-46/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2008r.


w sprawie ustalenia ceny wykupu udziałów prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, w działce nr 50/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, na mienie gminne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wykupu łącznego udziału 389/1000 części prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, w działce niezabudowanej nr 50/1 o ogólnej powierzchni 247 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – ul. Flisacza 39,41, na mienie gminne, za łączną kwotę 9.970,- zł (dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up.  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/191/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r., udziały prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, w łącznej wysokości 389/1000 części w działce nr 50/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – ul. Flisacza 39,41, z uwagi na jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, tj. ulice dojazdowe, podlegają wykupieniu na mienie gminne.  Wartość rynkowa udziałów 389/1000 części prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 27 grudnia 2007r., wynosi 9.970,- zł (dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
Wykup udziałów prawa użytkowania wieczystego gruntu, od osób fizycznych na mienie gminne, nastąpi w formie aktu notarialnego, za łączną kwotę podaną wyżej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec