Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-114/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”.

ZARZĄDZENIE NR 0151-114/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”.


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218/ oraz art.37, art.38, art.39, art.40 i art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz.369/ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. nr 207, poz. 2108/ oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam „Regulamin przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza – BW.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-11/05 z dnia 14 stycznia 2005 r. 

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w dniu 22 września 2004 r. /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, ze zmianami/ należało opracować nowy „Regulamin przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”.
Z uwagi na powyższe, zgodnie z § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wydano zarządzenie zatwierdzające ww Regulamin.


Przygotowała
Teresa Drążek