Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-194/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-194/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto (po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 21/11 o powierzchni 0,9262 ha, położonej w Gryfinie  w obrębie ewidencyjnym nr 2 (ul. Pomorska), przeznaczonej do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na kwotę 200.273,00 zł (dwieście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk

 

U z a s a d n i e n i e

Aktualny użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 21/11 o pow. 0,9262 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 (ul. Pomorska) wystąpił  z wnioskiem o jej nabycie na własność.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Uchwałą Nr XXXII/308/08 z dnia 6 listopada 2007 r., zmienionej uchwałą  Nr XXXIV/345/08 z dnia 19 grudnia 2008 r., Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 21/11 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.
Przepisy w/w ustawy stanowią, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jejwartości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy, a w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jej cena nie może być niższa od tej wartości. Ponadto, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana użytkownikowi, to na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość prawa własności działki 21/11 na kwotę 588.693,00zł a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę  388.420,00 zł. Po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, cena sprzedaży nieruchomości wynosi 200.273 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 22%,  co od ceny 200.273,00 zł stanowi kwotę 44.060,06 zł. Ostatecznie użytkownik wieczysty, z tytułu nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie zapłacić cenę brutto w wysokości 244.333,06 zł.

Sporządziła:
K.Lamperska