Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-23/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-23/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 86.262 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
758     Różne rozliczenia 86.262
75818   Rezerwy ogólne i celowe 86.262
4810 Rezerwy 86.262
OGÓŁEM 86.262

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 136.262 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

750     Administracja publiczna 66.900
75011   Urzędy wojewódzkie 16.900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000
4410 Podróże służbowe krajowe 400
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.000
 
801     Oświata i wychowanie 51.362
80195   Pozostała działalność 51.362
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51.362
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 18.000
85495   Pozostała działalność 18.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000
OGÓŁEM

136.262

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 50.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY  W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 50.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
OGÓŁEM 50.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 16.900 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem Urzędu Stanu Cywilnego na zakup materiałów przeznaczonych na uroczystości jubileuszowe oraz koszty podróży służbowych;
  • 50.000 zł – zmiana dotyczy prawidłowego zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń (umów-zleceń) dla osób obsługujących minitelecentra komputerowe;

Dział 801

  • 51.362 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na sfinansowanie zakupu klimatyzacji, do autobusu szkolnego, przyznanego nieodpłatnie Gminie Gryfino z puli autobusów zakupionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

Dział 854

  • 18.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na zatrudnienie (umowa-zlecenie) 5 wychowawców ognisk przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino w m. Daleszewo, Stare Brynki, Gardno, Chwarstnica i Sobiemyśl.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk