Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-127/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-127 / 08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 sierpnia 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 55.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
758    

Różne rozliczenia

      55.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 55.000
4810 Rezerwy 55.000
  OGÓŁEM 55.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 55.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

      55.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 55.000
4260 Zakup energii 55.000
  OGÓŁEM 55.000

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900
55.000 zł – w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie zobowiązującego Gminę Gryfino do zapewnienia ciągłych dostaw wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców m. Włodkowice i Zaborze na skutek niespełnienia przez wodę z ujęć własnych obowiązujących norm przydatności


Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk