Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-26/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę Składowiska Odpadów Komunalnych

ZARZĄDZENIE NR 0151-26/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lutego 2008 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę Składowiska Odpadów Komunalnych .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ), § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. oraz § 2 uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Składowiska Odpadów Komunalnych – zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Stawka czynszu za dzierżawę Składowiska Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na gruncie gminnym, oznaczonym numerem działki 96/9  o powierzchni 6,09 ha, położonym w obrębie Wełtyń II, będącego przedmiotem umowy pomiędzy Gminą Gryfino i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółką  z o.o. w Gryfinie, wynosi netto 0,20 zł za 1 m2 gruntu w stosunku rocznym.
  2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIX/173/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Gryfino z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółką z o.o. w Gryfinie, na czas nieoznaczony, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r., kolejne umowy dzierżawy Składowiska Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na gruncie gminnym oznaczonym numerem działki 96/9 o powierzchni 6,09 ha, położonym w Gryfinie w obrębie Wełtyń II, z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych Gminy z zakresu gospodarki odpadami.  Poprzednia umowa dzierżawy zawarta była na okres od dnia 31 stycznia 2005 r. do dnia 31.12.2007 r. Zastosowana w umowie stawka czynszu dzierżawnego w wysokości 0,20 zł nett za 1 m2 gruntu w stosunku rocznym ustalona została zarządzeniem Nr 0151-17/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. i miała zastosowanie do umowy zawartej na okres nie przekraczający 3 lat. W związku z tym, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wydzierżawienia Składowiska na czas nieoznaczony, wymienione wyżej zarządzenie nie może być zastosowane przy zawieraniu kolejnej umowy dzierżawy. W uchwale stawka czynszu również nie została określona, dlatego też działając  w oparciu o § 2 przedmiotowej uchwały, należało tę stawkę ustalić.  Biorąc pod uwagę okoliczność, że dzierżawa Składowiska Odpadów Komunalnych związana jest z realizacją zadania własnego Gminy z zakresu gospodarki odpadami oraz, że dzierżawcą jest podmiot, w którym Gmina posiada 100% udziałów, zasadne jest zastosowanie stawki za 1 m2 w dotychczasowej wysokości.

Sporządziła:
K.Lamperska