Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-89/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-89/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 czerwca 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 40.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
758     Różne rozliczenia 31.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 31.000
4810 Rezerwy 31.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 9.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000
OGÓŁEM 40.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 40.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 8.000
80195   Pozostała działalność 8.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 9.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.000
4300 Zakup usług pozostałych 9.000
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 3.000
80110   Gimnazja 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
OGÓŁEM 40.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 8.000 zł - zwiększenia dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia pomiędzy Gminą Gryfino a Panem Ryszardem Lejmanem na wykonanie zadań związanych z restrukturyzacją sieci gimnazjów w Gminie Gryfino;
  • 3.000 zł – zwiększenia dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu grupy uczniów z Bersenbruck, w ramach współpracy polsko-niemieckiej;

Dział 921

  • 20.000 zł – zwiększenia dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu sołeckiego, który został podniesiony o 2 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa;

Dział 926

  • 9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na cykliczne imprezy sportowe, organizowane lub współorganizowane przez Urząd;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk