Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-196/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-196/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2008r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 474.187zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 254.650
700    

Gospodarka mieszkaniowa

1.310
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000
4430 Różne opłaty i składki 1.000
70095   Pozostała działalność 310
4270 Zakup usług remontowych 310
710     Działalność usługowa 76.000
71095   Pozostała działalność 76.000
4300 Zakup usług pozostałych 76.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.800
75495   Pozostała działalność 4.800
4260 Zakup energii 800
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
750     Administracja publiczna 157540
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157.540
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000
4270 Zakup usług remontowych 136.540
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
926     Kultura fizyczna i sport 15.000
92601   Obiekty sportowe 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
GIMNAZJUM NR 1 W GRYFINIE 32.968
801     Oświata i wychowanie 32.968
80110   Gimnazja 32.968
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.968
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE 7.724
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7.724
85407   Placówki wychowanie pozaszkolnego 7.724
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.846
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.878
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 65.048
801     Oświata i wychowanie 65.048
80101   Szkoły podstawowe 53.629
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.629
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.419
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.419
80148   Stołówki szkolne 10.000
4220 Zakup środków żywności 10.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 50.510
801     Oświata i wychowanie 50.510
80101   Szkoły podstawowe 50.510
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.248
4270 Zakup usług remontowych 29.262
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE 5.367
801     Oświata i wychowanie 5.367
80101   Szkoły podstawowe 5.367
4260 Zakup energii 4.000
4270 Zakup usług remontowych 1.367
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 7.300
801     Oświata i wychowanie 7.300
80101   Szkoły podstawowe 7.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.813
4270 Zakup usług remontowych 3.487
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY 7.600
801     Oświata i wychowanie 7.600
80101   Szkoły podstawowe 7.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.600
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 35.550
801     Oświata i wychowanie 35.106
80101   Szkoły podstawowe 35.106
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.700
4270 Zakup usług remontowych 11.406
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 444
85401   Świetlice szkolne 444
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 444
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 1.470
851     Ochrona zdrowia 83
85195   Pozostała działalność 83
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83
852     Pomoc społeczna 1.387
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.387
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.387

OGÓŁEM

474.187

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 474.187zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 254.650
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.310
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.310
4300 Zakup usług pozostałych 1.310
710     Działalność usługowa 76.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 76.000
4300 Zakup usług pozostałych 76.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.800
75412   Ochotnicze straże pożarne 4.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4270 Zakup usług remontowych 800
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
750     Administracja publiczna 157.540
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101.300
4260 Zakup energii 7.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
4410 Podróże służbowe krajowe 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 2.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 240
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240
926     Kultura fizyczna i sport 15.000
92601   Obiekty sportowe 8.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.500
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6.500
4300 Zakup usług pozostałych 6.500
GIMNAZJUM NR 1 W GRYFINIE 32.968
801     Oświata i wychowanie 32.968
80110   Gimnazja 18.968
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 10.968
80148   Stołówki szkolne 14.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE 7.724
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7.724
85407   Placówki wychowanie pozaszkolnego 7.724
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.846
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 4.878
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 65.048
801     Oświata i wychowanie 65.048
80101   Szkoły podstawowe 53.629
4260 Zakup energii 15.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 697
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 37.932
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.419
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.169
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200
4120 Składki na Fundusz Pracy 50
80148   Stołówki szkolne 10.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 50.510
801     Oświata i wychowanie 50.510
80101   Szkoły podstawowe 45.910
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 910
80148   Stołówki szkolne 4.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4220 Zakup środków żywności 3.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE 5.367
801     Oświata i wychowanie 5.367
80101   Szkoły podstawowe 5.367
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 737
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 630
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 7.300
801     Oświata i wychowanie 7.300
80101   Szkoły podstawowe 5.200
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 5.200
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY 7.600
801     Oświata i wychowanie 7.600
80148   Stołówki szkolne 7.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4220 Zakup środków żywności 4.000
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 35.550
801     Oświata i wychowanie 35.106
80101   Szkoły podstawowe 11.406
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 426
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 10.980
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
80148   Stołówki szkolne 14.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
4220 Zakup środków żywności 2.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 444
85401   Świetlice szkolne 444
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 444
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 1.470
851     Ochrona zdrowia 83
85195   Pozostała działalność 83
4300 Zakup usług pozostałych 83
852     Pomoc społeczna 1.387
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.387
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.387
OGÓŁEM 474.187

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up  Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

 • 1.310 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i Naczelnika Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;

Dział 710

 • 76.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na kontynuację prac i zamierzeń planistyczno-strategicznych realizowanych w ramach obowiązków wynikających z zadań wydziału;

Dział 754

 • 4.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

Dział 750

 • 100.000 zł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mebli i niezbędnego wyposażenia pokoi biurowych,
 • 54.240 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
 • 1.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dział  801,854

 • 32.968 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1   w Gryfinie,
 • 7.724 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie,
 • 65.048 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
 • 50.510 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 • 5.367 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie,
 • 7.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 • 7.600 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół  w Chwarstnicy,
 • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie,
 • 35.550 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;

Dział  852

 • 1.470 zł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (rozdz.85195 zad.zlecone – 83zł;

Dział 926

 • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatku;

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz