Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-181/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zasad dokonywania wpisów do rejestrów instytucji kultury.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-181/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2008 r.


w sprawie zasad dokonywania wpisów do rejestrów instytucji kultury.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady dokonywania wpisów do rejestrów instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej Gmina ma obowiązek prowadzić rejestr instytucji kultury. Składa się on z czterech działów, szczegółowo opisanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury. 
W celu uszczegółowienia sposobu prowadzenia rejestrów, a  w szczególności określenia terminów składania informacji oraz wszelkich zmian do rejestru, wprowadza się zarządzenie.

Sporządziła:
Barbara Lefik

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0151-181/08
Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino
z dnia 21 listopada 2008 roku

Zasady ogólne prowadzenia rejestrów instytucji kultury

§ 1. Rejestry instytucji prowadzone są przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Księga rejestrowa składa się z czterech działów, wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury.

§ 3. Wszelkie informacje i zmiany dotyczące działów, o których mowa w § 2, Dyrektor Instytucji Kultury bądź jego zastępca zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w następujących terminach:

  1. 14 dni – dotyczy działu I, II i IV,
  2. raz na pół roku - do 30 czerwca i 31 grudnia – dot. działu III, pkt. b,
  3. do 31 marca – dotyczy działu III, pkt. c,
  4. 30 dni – dotyczy działu III, pkt. d.

§ 4. Wypisu z rejestru instytucji kultury dokonuje się w terminie 14 dni po uprzednim złożeniu wniosku przez Dyrektora lub zastępcę dyrektora tej instytucji w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.