Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-132/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-132/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2008r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 209.161 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

155.065
852      Pomoc społeczna 155.065
85212

 

  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 155.065
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 58.065
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 97.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 54.096
852     Pomoc społeczna 54.096
85295   Pozostała działalność 54.096
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 54.096
OGÓŁEM 209.161

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.574.508,56 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 46.722
750     Administracja publiczna 1.722
75011   Urzędy wojewódzkie 342
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 342
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.380
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.380
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 25.000
4430 Różne opłaty i składki 25.000
75495   Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 
758     Różne rozliczenia 17.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 17.000
4810 Rezerwy 17.000
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE 800
801     Oświata i wychowanie 800
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 800
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 800
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 4.200
801     Oświata i wychowanie 4.200
80101   Szkoły podstawowe 4.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 105.798
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92.000
90095   Pozostała działalność 92.000
4300 Zakup usług pozostałych 92.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 13.798
92601   Obiekty sportowe 13.798
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.798
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 3.416.988,56
852     Pomoc społeczna 3.416.988,56
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.405.288,56
3110 Świadczenia społeczne 3.242.678,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.911,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 522,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67.869,24
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.112,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246,35
4270 Zakup usług remontowych 1.097,40
4300 Zakup usług pozostałych 1.190,83
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 821,68
4410 Podróże służbowe krajowe 188,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.648,53
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.188,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.728,73
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 84,40
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.700
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.700
OGÓŁEM 3.574.508,56

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.783.669,56 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 3.618.775,56
750     Administracja publiczna 11.722
75011   Urzędy wojewódzkie 342
4300 Zakup usług pozostałych 342
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.380
4430 Różne opłaty i składki 1.380
75095   Pozostała działalność 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 28.000
4210 Zakup  materiałów i wyposażenia 28.000
75495   Pozostała działalność 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
 
852     Pomoc społeczna 3.572.053,56
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.560.353,56
3110 Świadczenia społeczne 3.299.001,69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.911,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 522,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67.869,24
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.112,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 446,35
4270 Zakup usług remontowych 1.097,40
4300 Zakup usług pozostałych 1.190,83
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 821,68
4410 Podróże służbowe krajowe 388,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.648,53
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.188,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.228,73
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 926,35
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 97.000
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.700
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.700
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 54.096
852     Pomoc społeczna 54.096
85295   Pozostała działalność 54.096
3110 Świadczenia społeczne 54.096
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE 800
801     Oświata i wychowanie 800
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 4.200
801     Oświata i wychowanie 4.200
80101   Szkoły podstawowe 4.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 105.798
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92.000
90095   Pozostała działalność 92.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 13.798
92601   Obiekty sportowe 13.798
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 998
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
OGÓŁEM 3.783.669,56

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

 • 342 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na wydatki związane z oprawą ksiąg stanu cywilnego;
 • 1.380 zł – zmian dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na ubezpieczenie samochodu służbowego FSC LUBLIN III Kombi;
 • 10.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu opłat bankowych, związane z przejęciem nowych zadań tj. wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej;

Dział 754

 • 28.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów strażackich i motopomp oraz zakup niezbędnego zużytego sprzętu p/poż (węże strażackie);
 • 7.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup odblasków do oklejania przejść dla pieszych oraz słodyczy i materiałów w związku z organizacją Wojewódzkich obchodów „Bezpieczna droga do szkoły”;

Dział 801

 • 800 zł – zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami i dokonywana jest na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie;
 • 4.200 zł - zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami i dokonywana jest na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;

Dział 852

 • 3.416.988,56 zł – w związku z przejęciem z dniem 1 lipca br. części zadań OPS-u i stworzeniem Wydziału Spraw Społecznych, koniecznym jest przeniesienie pozostałych środków pozostających w dyspozycji ośrodka, przeznaczonych na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w dyspozycję Wydziału Spraw Społecznych;
 • 155.065 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378);
 • 54.096 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dział 900

 • 92.000 zł – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, drukarki fiskalnej i laserowej wraz z oprogramowaniem do pracy wynikającej z zarządzaniem  targowiskiem miejskim; zakup drukarki fiskalnej do zainstalowania w byłym CW Laguna; ponadto zgodnie z zaleceniem Sanepidu należy w trybie pilnym wymienić szalet na targowisku miejskim wg standardów europejskich;

Dział 926

 • 13.798 zł - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, drukarki fiskalnej i laserowej wraz z oprogramowaniem „Hotel” do racy w recepcji; na uregulowanie faktur za usługi telefoniczne, internetowe, wypłatę dodatków za pranie odzieży roboczej;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk