Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-180/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę wraz z montażem mebli biurowych do 6 pokoi mieszczących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-180/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę wraz z montażem mebli biurowych do 6 pokoi mieszczących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058) oraz §10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem  Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Zarządzeniem Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę wraz z montażem mebli biurowych do 6 pokoi mieszczących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Mariusz Andrusewicz – przewodniczący komisji
  2. Agnieszka Wernikowska – sekretarz komisji
  3. Longina Rutkowska – członek komisji
  4. Angelika Szulc – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W celu poprawienia wzrostu wydajności pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie, poprawienia ergonomii i komfortu pracy z jednoczesnym poprawieniem jakości i warunków obsługi petentów należy zastosować odpowiedni układ mebli, dzięki któremu  w sposób wyraźny zostanie wydzielona strefa pracownicza, miejsca dla petentów oraz składowania dokumentacji.
W pierwszej kolejności dostawa i montaż nowych mebli biurowych zostanie dokonany w pokojach nr 8, 9, 11, 11a, 12 i 13. Aby tego dokonać należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż wartość zamówienia przekracza kwotę 14 000 euro.
Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:

  1. Mariusz Andrusewicz – przewodniczący komisji
  2. Agnieszka Wernikowska – sekretarz komisji
  3. Longina Rutkowska – członek komisji
  4. Angelika Szulc – członek komisji

Przygotowała:
Angelika Szulc