Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-17/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-17/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2008 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208)  zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-162/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Sportu, określenia jej imiennego składu oraz nadania regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Określa się imienny skład Gryfińskiej Rady Sportu, w której skład wchodzą:
  1. Tomasz Barański - przedstawiciel UKS Aikido-Taiso,
  2. Kazimierz Chojnacki - przedstawiciel KSS LOK Regalica,
  3. Tadeusz Fabisiak - przedstawiciel SKF Gryf Gryfino,
  4. Piotr Filip - przedstawiciel GKS Delf,
  5. Tomasz Grąbczewski - przedstawiciel UKS ZSZ Kamikaze,
  6. Marek Hipsz - przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Karate,
  7. Artur Smolnik - przedstawiciel LKS Piast,
  8. Zbigniew Starosta - przedstawiciel UKS Marlin,
  9. Tomasz Namieciński - przedstawiciel LKS Grot Gardno,
  10. Paweł Nikitiński - przedstawiciel KS Energetyk,
  11. Jacek Stefański - przedstawiciel MKS Hermes,
  12. Stefan Ragan - przedstawiciel LKS Odrzanka Radziszewo,
  13. Mariusz Kamiński - przedstawiciel UKS Energetyk Junior,
  14. Krzysztof Rudnicki - przedstawiciel UKS Biały Pion,
  15. Piotr Romanicz - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
  16. Daniel Cieślak - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zmiana zarządzenia została spowodowana na wniosek klubu sportowego UKS „Energetyk Junior”, który dotyczył wycofania obecnego i powołania nowego przedstawiciela tego klubu jako członka Gryfińskiej Rady Sportu.

sporządził:
Daniel Cieślak