Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-103A/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-103A/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 832.586 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 785.480
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 785.480
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 785.480
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852      Pomoc społeczna 47.106
85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.106
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8.106
85219    Ośrodki pomocy społecznej 23.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23.000
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16.000
  OGÓŁEM 832.586

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 887.586 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 50.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75495   Pozostała działalność 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
852     Pomoc społeczna 785.480
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 785.480
3110 Świadczenia społeczne 761.915,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 12.096,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.468
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 47.106
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.106
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.106
85219   Ośrodki pomocy społecznej 23.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.150
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.850
OGÓŁEM 887.586

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 55.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
758     Różne rozliczenia 55.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 55.000
4810 Zakup usług pozostałych 55.000
OGÓŁEM 55.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 50.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Sekretarz Gminy z przeznaczeniem na druk opracowania „Przewodnik – Gryfino. Miejski szlak historyczny”, na sfinansowanie wydarzeń, promujących planowany na 11 listopada br. Koncert Organowy (opracowanie merytoryczne oraz skład i wydanie informatora na temat historii ww. instrumentu oraz miejscowej świątyni, a także wydanie plakatów, zaproszeń itp.), oraz na produkcję filmu historycznego o Hetmanie Czarnieckim, który będzie promował walory naszego miasta;

Dział 754

  • 5.000 zł – zwiększenia dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Granicznej Oddział w Gryfinie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych;

Dział 852

  • 785.480 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 237/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi tych świadczeń;
  • 8.106 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 237/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
  • 23.000 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w terenie;
  • 16.000 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 262/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk