Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-80/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-80/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 282.671 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 144.704
80195   Pozostała działalność 144.704
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 144.704
 
852     Pomoc społeczna 137.967
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83.871
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 83.871
85295   Pozostała działalność 54.096
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 54.096
OGÓŁEM 282.671

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.879 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 3.879
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.879
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.347
4120 Składki na Fundusz Pracy 532
OGÓŁEM 3.879

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 286.550 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 144.704
80195   Pozostała działalność 144.704
4300 Zakup usług pozostałych 144.704
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 3.360
85295   Pozostała działalność 3.360
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.360
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 3.879
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.879
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.879
 
852     Pomoc społeczna 6.600
85295   Pozostała działalność 6.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.600
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
852 Pomoc społeczna 6.000
85295 Pozostała działalność 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
852     Pomoc społeczna 6.000
85295   Pozostała działalność 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
852     Pomoc społeczna 1.740
85295   Pozostała działalność 1.740
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.740
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
852     Pomoc społeczna 1.080
85295   Pozostała działalność 1.080
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.080
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 600
85295   Pozostała działalność 600
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 600
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 7.800
85295   Pozostała działalność 7.800
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 7.800
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 3.920
85295    Pozostała działalność 3.920
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.920
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 7.200
85295   Pozostała działalność 7.200
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 7.200
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 6.000
85295   Pozostała działalność 6.000
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 87.667
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83.871
3110 Świadczenia społeczne 83.871
85295   Pozostała działalność 3.796
3110 Świadczenia społeczne 3.796
OGÓŁEM 286.550

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

 • 144.704 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 222/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza);
 • 3.879 zł – przenoszenia wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora SP Nr 2 w Gryfinie w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków;

Dział 852

 • 83.871 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 218/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
 • 54.096 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, i tak:
  • SP Nr 1 w Gryfinie – 3.360 zł,
  • SP Nr 2 w Gryfinie – 6.600 zł,
  • SP Nr 4 w Gryfinie – 6.000 zł,
  • SP w Chwarstnicy – 1.740 zł,
  • SP w Gardnie – 6.000 zł,
  • SP w Żabnicy – 1.080 zł,
  • Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 600 zł,
  • Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 7.800 zł,
  • Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3.920 zł,
  • Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 7.200 zł,
  • Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 6.000 zł,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 3.796 zł.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk