Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz.368) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,  stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 11/3 o pow. 870 m2, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,  w wysokości 100.000,-zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonej w obrębie  ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę usługową, rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak, ustalił w operacie szacunkowym w wysokości 97.440,00 zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty w wysokości około 2.400,-zł, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla działki nr 11/3 w wysokości 100.000,-zł (sto tysięcy złotych).

Sprzadziła:
J. Woldańska