Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2008 r.


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, zgodnie z ustalonym podziałem zadań kompetencji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Gospodarowanie zasobem polega między innymi na: ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnieniu wyceny tych nieruchomości, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości za zgodą rady gminy, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu.
Zgodnie z ww przepisem do obowiązków burmistrza należy również sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych.
Plan wykorzystania zasobu stanowi podstawę do zmiany gospodarczego przeznaczenia nieruchomości.

Sporządziła
Teresa Drążek

 

 

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151-38/08
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 marca 2008 r.

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2008.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości wynosi: 1046,1 ha.

Gmina Gryfino jest właścicielem 186 budynków mieszkalnych, 950 lokali mieszkalnych oraz 60 lokali użytkowych.

 1. W roku 2008, dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, planowane są w wysokości: 7.987.000 zł.
  1. Wpływy za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w wysokości: 600.000 zł
  2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, planuje się w wysokości: 3.665.000 zł, w tym:
   • z tytułu najmu i dzierżawy gminnych obiektów użytkowych oraz gruntów: 350.000 zł
   • z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych: 3.315.000 zł
  3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, planuje się w wysokości: 30.000 zł
  4. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych, planuje się w wysokości: 50.000 zł
  5. Dochody z tytułu sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych wraz z wpływami z rat za sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe, planuje się w wysokości: 494.200 zł
  6. Dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych, planuje się w wysokości: 3.148.000 zł, w szczególności:
w mieście Gryfino:    
obręb 1 ul. Rybacka - Fabryczna 14 działek

840.000 zł

obręb 3 ul. Rapackiego 1 działka 160.000 zł
  ul. Targowa 1 działka   340.000 zł
obręb 4 ul. 9 Maja dz. nr 21/90 50.000 zł
  ul. Krasińskiego dz. nr 552 650.000 zł
    dz. nr 554 120.000 zł
    dz. nr 555  240.000 zł
obręb 5 ul. Wodnika dz. nr 39 75.000 zł
  2 działki na powiększenie działek przyległych 32.000 zł
obręb Pniewo   dz. nr 562/3 80.000 zł
obręb Steklno   dz. nr 23/7 40.000 zł
obręb Czepino   dz. nr 385/4 70.000 zł
    dz. nr 435/2  60.000 zł
  4 działki z podziału dz. nr 356/1 120.000 zł
obręb Żabnica   dz. nr 145/15 40.000 zł
  2 działki z podziału dz. nr 41/2 i 41/3  100.000 zł
obręb Żórawki   dz. nr 52  75.000 zł
obręb Wełtyń II  1 działka na powiększenie działki przyległej  55.000 zł
obręb Bartkowo   dz. nr 250 1.000 zł

Razem

3 148.000 zł
 1. W roku 2008, wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem, nieruchomości planuje się w wysokości: 14.551.514 zł.
  1. Wydatki na bieżącą działalność, taką jak: koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne i sądowe, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty roczne za zajęcie gruntów pod inwestycji gminne, czynsze za grunty zajęte na potrzeby gminy, wypłaty kaucji mieszkaniowych, planuje się w wysokości: 230.514 zł.
  2. Wydatki związane z nabyciem nieruchomości do zasobu, planuje się w wysokości: 1.967.000 zł., w szczególności:
   • na odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi publiczne, na własność gminy: 300.000 zł,
   • na wykupy oraz wywłaszczenia osób fizycznych z gruntów pod drogi gminne, wydzielone zgodnie z planem miejscowym w miejscowości Wełtyń: 329.000 zł,
   • na wykupy od osób fizycznych gruntów pod projektowaną kanalizację przy ulicy Wierzbowej: 15.000 zł,
   • na wykup od ZEDO SA gruntu pod projektowaną kanalizację przy ulicy Wierzbowej: 2.200 zł,
   • na wykup działki nr 52, obręb Żórawki, w związku z obniżeniem jej wartości na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego: 74.800 zł
   • na wykup od osoby fizycznej gruntu przeznaczonego pod zatokę autobusową w miejscowości Wirów: 16.000 zł
   • na wykupy od osób fizycznych części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie drogi publicznej - ulicy Łącznej w Gryfinie: 35.000 zł
   • na wykup terenu przeznaczonego na ciąg pieszy, w obrębie 4 miasta Gryfino: 35.000 zł
   • na wykup części nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Pniewo: 60.000 zł
   • na wykup części nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Czepino: 50.000zł
   • na inne wykupy nieruchomości, wynikające z zapisów planów zagospodarowania przestrzennego, związanych z realizacją zadań własnych gminy: 50.000 zł.
   • na wykup gruntów ( 6,3173 ha ), pod nowoprojektowany cmentarz: 1.000 000 zł.
  3. Inne, związane z gospodarowaniem zasobem wydatki inwestycyjne planuje się w wysokości: 12.354.000 zł, w szczególności:
   • na uzbrojenie terenu Osiedle Reymonta, Osiedle Północ w Gryfinie II etap: 7.000.000 zł
   • na budowę komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowości Nowe Czarnowo 300.000 zł,
   • na bieżące remonty budynków i lokali komunalnych: 5.054.000 zł.

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, zawartymi w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. Nr XIX/166/08, w formach przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości oraz innych uregulowaniach prawnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat