Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-115/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-115 /08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino.


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)/ oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/: oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów w zakresie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, w składzie:

    Przewodnicząca - Helena Pasztaleniec inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

    Sekretarz - Krystyna Lamperska zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

Członkowie:

    Jolanta Woldańska inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

    Barbara Bara inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

    Teresa Drążek naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 2. 1. Komisja może działać w pełnym składzie lub w składzie obejmującym, co najmniej 3 osoby w tym przewodnicząca.

       2. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach komisji jej przewodniczącej - członkowie komisji wybierają przewodniczącego spośród swojego składu przed przetargiem.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza - BW

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-18/05 z dnia 25 stycznia 2005 r.

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108), w tut. Urzędzie, powołana została stała komisja przetargowa celem przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino. W związku ze zmianą zakres zadań realizowanych przez jednego z członków komisji, występuje konieczność dokonania korekty składu komisji i wprowadzenia w miejsce Wacława Rogojszy, Naczelnika Wydziału Teresy Drążek.


Przygotowała
Teresa Drążek