Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-162A/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-162A/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  31  października 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 30,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

30,00
852     Pomoc społeczna 30,00
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30,00
OGÓŁEM 30,00

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę30,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

30,00
852     Pomoc społeczna 30,00
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30,00

OGÓŁEM

30,00

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 30,00 zł – zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku  z niedoborem środków na § dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

Sporządziła:
Milena Świeboda