Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zmian kadrowych wynikających z reorganizacji szkolnictwa gimnazjalnego

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 marca 2008 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. zmian kadrowych wynikających z reorganizacji szkolnictwa gimnazjalnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; nr 113; poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 1116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 181, poz. 1292, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 181, poz. 1292) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. zmian kadrowych wynikających z reorganizacji szkolnictwa gimnazjalnego, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, - przewodniczący Zespołu
 2. Ryszard Lejman – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Delegatura w Chojnie,
 3. Piotr Romanicz – naczelnik Wydziału i Spraw Społecznych,
 4. Swietłana Sochaj – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych,
 5. Olga Woś – starszy specjalista w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie,
 6. Aniela Ziółkowska – samodzielny referent w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie,
 7. Danuta Bus – Dyrektor Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie
 8. Anna Frąckowiak – Kułdosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie,
 9. Teresa Sarna – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
 10. Sławomir Głuszak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
 11. Lilia Kuźniewska – prezes Oddziału ZNP w Gryfinie,
 12. Dariusz Ulanowski – przewodniczący koła NSZZ Solidarność w Gryfinie.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest:

 1. uzgodnienie w terminie do 30 kwietnia 2008 r. projektów organizacyjnych następujących gimnazjów:
 • Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie,
 • Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie,
 • Gimnazjum w Chwarstnicy,
 • Gimnazjum w Gardnie.
 1. uzgodnienie w terminie do 23 maja 2008 r. zmian kadrowych wynikających z utworzenia z dniem 1 września 2008 r. nowych szkół gimnazjalnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2008 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XX/182/08 w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino, która przedstawia propozycje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zakresu zmian sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wprowadzanie tych zmian wymaga ścisłej współpracy organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektorów poszczególnych szkół oraz Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie.
W związku z powyższym powołuje się Zespół do uzgadniania spraw organizacyjnych w zakresie wprowadzania zmian w reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino w skład którego wchodzą przedstawiciele ww. jednostek.

Sporządziła:
Marta Marczak