Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż 3 lata.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lutego 2008 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż 3 lata.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować miesięczne stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne i nierolne, jak w podjętej uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVIII/389/04 z dnia 25 listopada 2004 r.

§ 2. Czynsz za ogrody przydomowe do kwoty 150,00 zł brutto pobierać w okresach rocznych tj. do dnia 15 marca każdego roku, natomiast czynsz powyżej tej kwoty pobierać w okresach kwartalnych w terminach:

  1. do dnia 15 marca pierwsza wpłata,
  2. do dnia 15 maja druga wpłata,
  3. do dnia 15 września trzecia wpłata,
  4. do dnia 15 listopada czwarta wpłata.

W przypadku, gdy umowa dzierżawy została zawarta po dniu 15 marca, termin płatności przypadnie w kolejnym terminie.

§ 3. Czynsz za 1 stoisko handlowe towarami świątecznymi /choinki, ryby i inne artykuły świąteczne/ pobierać w wysokości: 200,00 zł dziennie netto, za umiejscowienie wesołego miasteczka, cyrku w wysokości: 300,00 zł dziennie netto.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW)

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 6. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 166/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącym, że do zadań Burmistrza należy gospodarowanie mieniem gminnym komunalnym oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino wydano zarządzenie dotyczące ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż trzy lata.
W przedmiotowym zarządzeniu ustala się zasady płatności czynszu dzierżawnego za ogród przydomowy. Ujednolica się terminy płatności czynszów dzierżawnych, z płatnościami podatków, co będzie ułatwieniem dla pracy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz samych Dzierżawców.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka