Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-129/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151- 05/07 z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-129/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 sierpnia 2008 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151- 05/07 z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), w związku z § 11 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 0151-05/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. dokonuje się zmiany składu Komisji Mieszkaniowej. Odwołuje się Panią Janinę Nikitińską, w miejsce której powołuje się Pana Eugeniusza Robaka.
  2. Przewodniczenie Komisji Mieszkaniowej powierza się dotychczasowemu członkowi Pani Lidii Karzyńskiej-Karpierz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
W związku z rezygnacją dotychczasowej Przewodniczącej Komisji Pani Janiny Nikitińskiej Radni Rady Miejskiej w Gryfinie Uchwałą Nr XXVIII/272/08 z dnia 24 lipca 2008r. desygnowali nowego członka Komisji w osobie Pana Eugeniusza Robaka. Przewodnictwo Komisji Mieszkaniowej Burmistrz powierzył dotychczasowemu członkowi Pani Lidii Karzyńskiej-Karpierz.

Sporządziła:
Janina Major