Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 marca 2008 r.


w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2007 roku

Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXIV/445/05 z dnia 31 marca 2005 r. (z póź. zm.) w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym i krajowym w roku 2007. Lista osób nagrodzonych wraz z wysokością nagród stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


UZASADNIENIE

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino daje Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej.
Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie nagród wnioskowały kluby sportowe, a szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Gryfińską Radę Sportu.
Kwoty mieszczą się w środkach zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2008.

Sporządził
Daniel Cieślak