Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-143/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

ZARZĄDZENIE NR 0151-143/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 października 2008 r.


w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprzedaż kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych, w dniach 27.10.2008 r. – 02.11.2008 r., na gruntach gminnych może odbywać się na niżej wskazanych terenach:

  • część Placu Ks. Barnima I – dz. nr 173/1,
  • parking przy cmentarzu /od strony ul. H. Kołłątaja/ - dz. nr 168/1,
  • parking przy Bibliotece Publicznej /ul. Kościelna/.

§ 2. Do pobrania opłaty targowej upoważniam inkasenta: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych należy wyznaczyć miejsca na sprzedaż chryzantem i innych akcesoriów z tym dniem związanych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, terenami przeznaczonymi na ten cel są:

  • część Placu Ks. Barnima I /dz. nr 173/1/
  • parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna /cz. dz. nr 201/
  • parking przy Cmentarzu, ul. H. Kołłątaja /dz. nr 168/1/.

Na wyznaczonych terenach dopuszcza się handel kwiatami i innymi akcesoriami w dniach: 27.10.2008 r. – 02.11.2008 r. /włącznie/.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVII/374/04 z dnia 28 października 2004 r. dzienna opłata targowa z tytułu sprzedaży kwiatów i zniczy wynosi 5,20 zł.
Na podstawie uchwały nr XV/224/03 z dnia 4 grudnia 2003 r., zmienioną uchwałą nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., inkasentem opłaty targowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Sportowej nr 3.
Rozdysponowaniem miejsc do sprzedaży, zajmie się także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka