Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-64/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-64/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja 2008 r.

 

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218/ oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam,  co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 97/3  o pow. 26 m2 (KW SZ1Y/00000613/6), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep „A” nr 3715/2008 z dnia 29.04.2008r.  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Władysławą Frątczak, Edwardem Frątczak, Grzegorzem Frątczak, Wiesławem Frątczak, Bogusławą Górecką a Michałem i Heleną Kaznocha.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. 
Państwo Frątczak nabyli działkę nr 97/3 o pow. 26 m2, położoną w obrębie 4 m. Gryfino, w 2004 r. na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki zabudowanej nr 111. Aktem notarialnym Rep. A 3715/2008 z dn. 29.04.2008 r. Pani Władysława Frątczak oraz p. Edward Frątczak, Grzegorz Frątczak, Wiesław Frątczak, Bogusława Górecka zawarli z Michałem i Heleną Kaznocha, umowę sprzedaży działki zabudowanej nr 111 oraz warunkową umowy sprzedaży działki nr 97/3 za cenę 20.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.
Ze względu za powierzchnię działki, która uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie oraz cenę, proponuję nie wykonać prawa pierwokupu przedmiotowej działki.

Sporządziła:
J. Woldańska