Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-107/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-107/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 lipca 2008 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873;  z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych gminy.

§ 2. Na zadanie oznaczone nr PS/01/2008 – „Wypoczynek letni dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Gryfino”– ofertę złożył Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie.

§ 3.

  1. Złożona oferta, o której mowa w § 2, spełnia wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
  2. Analizę oferty pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik.

§ 4.

  1. Zadanie, o którym mowa w § 2, zleca się do realizacji w formie wspierania Caritasowi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie.
  2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w drodze pisemnej umowy, która określi zasady przekazywania, rozliczenia i kontroli dotacji celowej.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest dyspozycja zawarta w załączniku do Zarządzenia Nr 0151-84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sporządziła:
Barbara Lefik