Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie działki oznaczonej numerem 352/6 o powierzchni 1040 m2, położonej w obrębie Wełtyń z obciążenia hipoteką umowną zwykłą na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie działki oznaczonej numerem 352/6 o powierzchni 1040 m2, położonej w obrębie Wełtyń z obciążenia hipoteką umowną zwykłą na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. ( Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 110, poz. 1189,  Nr 125, poz. 1368; z 2002 r. Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na zwolnienie działki oznaczonej numerem 352/6  o powierzchni 1040 m2, położonej w obrębie Wełtyń z obciążenia hipoteką umowną zwykłą na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia niespłaconej należności stanowiącej opłatę adiacencką, wpisanej w księdze wieczystej KW nr SZ1Y/00026921/6.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2006 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem oznaczonej numerem działki 352/2, położonej w obrębie Wełtyń.  Opłata ustalona została w wysokości 14.266,80 zł (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) i zgodnie z wnioskiem stron rozłożona na 10 rat rocznych. W celu zabezpieczenia pozostałej do spłaty należności związanej z opłatą dokonano w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026921/6 wpisu hipoteki umownej zwykłej.  W związku z planowaną darowizną działki powstałej w wyniku podziału oznaczonej nr 352/6, właściciele nieruchomości wystąpili z wnioskiem o jej wyłączenie z obciążenia hipoteką. Zgodnie z art. 90 ustawy o księgach wieczystych w razie zbycia części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie. Do spłaty pozostała kwota 11.413,44 zł (jedenaście tysięcy czterysta trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze). Pozostałe nieruchomości w księdze wieczystej posiadają łączną wartość 452.329,30 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy), wartość ta ustalona została w 2006 r. dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej.
Jak wynika z powyższego pozostała wartość w zupełności pokrywa zobowiązanie.

Sporządziła:
Żaneta Snoch