Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-193/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-193/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 381/25 o pow. 1564 m2 (KW SZ1Y/00019321/8) w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 10374/2008 z dnia 10.12.2008 r.,  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Władysławem Jastrzębskim i Mieczysławą Adamczewską-Jastrzębską a Marcinem Urbańskim i Elżbietą Borkowicz.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Państwo Władysław i Mieczysława Jastrzębscy nabyli przedmiotową nieruchomość w 1989 r. od Skarbu Państwa.
Dla przedmiotowej działki obowiązują ustalenia miejscowego planu, zgodnie z którymi przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług.
Aktem notarialnym Rep. A 10374/2008 z dn. 10.12.2008 r. Państwo Jastrzębscy zawarli z Marcinem Urbańskim i Elżbietą Borkowicz warunkową umowy sprzedaży działki nr 381/25 na ich rzecz w udziałach po ? części każdy, za cenę 152.000,- zł, pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska