Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-31/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-31/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lutego 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 17.981 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.000
75416   Straż Miejska 14.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.950
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.950
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.950
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 397
85401   Świetlice szkolne 397
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 22
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 166
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 166
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 252
85401   Świetlice szkolne 252
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252
GIMNAZJUM W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.194
85401   Świetlice szkolne 1.194
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,194
OGÓŁEM 17.981

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 17.981 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.000
75416   Straż Miejska 14.000
4270 Zakup usług remontowych 14.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.950
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.950
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.950
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 397
85401   Świetlice szkolne 397
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 397
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 22
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 166
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 166
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 252
85401   Świetlice szkolne 252
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252
GIMNAZJUM W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.194
85401   Świetlice szkolne 1.194
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1,194
OGÓŁEM 17.981

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 14.000 zł – przeniesienia wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego;
  • 1.950 zł – przeniesienia wydatków dokonuje się w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie;

Dział 801, 854

  • 2.031 zł – przesunięć wydatków dokonuje się na wnioski poszczególnych dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w związku z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk