Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-66/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 66 / 08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 maja 2008r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 331.946,20 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

010     Rolnictwo i łowiectwo 207.596,20
01095   Pozostała działalność 207.596,20
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 207.596,20
801     Oświata i wychowanie 49.350
80101   Szkoły podstawowe 49.350
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 49.350
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 70.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 70.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92116   Biblioteki 5.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000

OGÓŁEM

  331.946,20

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 23.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

750

    Administracja publiczna 3.000

75022

  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.000

758     Różne rozliczenia 20.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 20.000

4810

Rezerwy

20.000

OGÓŁEM

 

23.000

 

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 354.946,20 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

010     Rolnictwo i łowiectwo 207.596,20
01095   Pozostała działalność 207.596,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000
4300 Zakup usług pozostałych

600

4410 Podróże służbowe krajowe 370,51
4430 Różne opłaty i składki 203.525,69
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500
750     Administracja publiczna 3.000

75022

  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza

20.000

85495   Pozostała działalność 20.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza

70.000

85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 70.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.385
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.993
4120 Składki na Fundusz Pracy 622
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 29.610
80101   Szkoły podstawowe 29.610
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.113
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.882
4120 Składki na Fundusz Pracy 615

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE

801     Oświata i wychowanie

9.870

80101   Szkoły podstawowe 9.870
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.371
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.294
4120 Składki na Fundusz Pracy 205
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie

6.580

80101   Szkoły podstawowe

6.580

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.580
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

863

4120 Składki na Fundusz Pracy 137
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 3.290
80101   Szkoły podstawowe

3.290

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.790
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432
4120 Składki na Fundusz Pracy 68
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92116   Biblioteki 5.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.000

OGÓŁEM

  354.946,20

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010
207.596,20 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 179/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;

Dział 750
3.000 zł – zmian wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na zwrot radnym kosztów podróży służbowych zagranicznych;

Dział 801
49.350 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008r., z tego;
SP Nr 2 w Gryfinie – 29.610 zł,
SP Nr 4 w Gryfinie – 9.870 zł,
SP w Gardnie – 6.580 zł,
SP w Żabnicy – 3.290 zł.

Dział 854
20.000 zł - zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem wydatki związane z przedłużeniem terminów zawarcia umów z wychowawcami Wiejskich Ognisk Przedszkolnych od 12.05.08 do 30.06.08
70.000 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z Aneksem nr 5 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem i Gminą Gryfino, w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej;

Dział 921
5.000 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z Aneksem nr 4 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem i Gminą Gryfino, w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk