Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-86/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-86/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832;  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 0151-80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok, dokonuje się zmiany w §3, w ten sposób, że paragrafy 2580, zmienia się na paragrafy 2510 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian dokonuje się w związku z błędem pisarskim w Zarządzeniu Nr 0151-80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r., który polega na błędnym wpisaniu paragrafu wydatków w kolumnie dotyczącej paragrafów. Prawidłowy paragraf winien być 2510, co jest zgodne z treścią wpisaną w kolumnie dotyczącej wyszczególnienia (treści).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk