Regulamin obowiązujący do 30.04.2010r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-48/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-48/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia NR 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ze zmianami wynikającymi z zarządzeń: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. i Nr 0152 – 41/08 z dnia 30 czerwca 2008r., wprowadza się zmiany:

  1. w § 37uchyla się pkt 24;
  2. załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2008 r. rozpoczną funkcjonowanie nowe placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Chwarstnicy, Zespół Szkół w Gardnie oraz Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Placówki te powstały w drodze przekształcenia organizacyjnego. W każdym Zespole Szkół funkcjonować będzie zarówno gimnazjum, jak i szkoła podstawowa.
W związku z dokonaną zmianą struktury placówek oświatowych należy dokonać zmiany załącznika do Regulaminu Organizacyjnego – stanowiącego schemat organizacyjny Urzędu, w którym to dokumencie są wymienione dotychczasowe placówki oświatowe.
Kolejną przesłanką noweli Regulaminu Organizacyjnego jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. orzekający o niezgodności ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. Nr 127, poz.880) z art. 2, art.20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchylona ustawa nakładała na burmistrza obowiązek wydawania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Zadanie do jest przypisane Wydziałowi Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Sporządziła: Krystyna Więch