Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/325/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

UCHWAŁA NR  XXIV/325/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 / i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami/Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r.  Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1682, Nr240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, części gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 159/4 o powierzchni około 150 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, z przeznaczeniem na urządzenie parkingu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 164/1, stanowiącej własność ZUS.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej  niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 159/4 o powierzchni 663 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego część działki przeznaczona jest pod usługi publiczne (symbol I.2.UP) ; pozostała część przeznaczona jest pod ulicę dojazdową (symbol I.4.KUd). Na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją nr BMP-7331/01-5/9/2000 z dnia 18.07.2000 r. ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbiórce obiektu Inspektoratu w Gryfinie znajdującego się na działce nr 164/1 ; budowie w tym samym miejscu nowego budynku oraz budowie parkingu na potrzeby klientów ZUS.
Zgodnie z w/w decyzją miejsca parkingowe zlokalizowane zostały na części działki gminnej nr 159/4. Uchwalona w roku 2002 zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmująca: obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony w rejonie  ul. Czechosłowackiej , uwzględnia lokalizację parkingu w tym miejscu. Budowa parkingu była warunkiem realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy ZUS włada nieruchomością w formie użyczenia. Teren objęty uchwałą bezpośrednio przylega do działki nr 164/1  o powierzchni 354 m2, stanowiącej własność ZUS. 
Spełnione są więc przesłanki z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, do jego zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ZUS.

Sporządziła:
K. Lamperska