Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej aktowej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
 

w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej aktowej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 167 poz. 1375) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia N1 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się komisję w składzie:
  1. Beata Pluskota  - przewodnicząca komisji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  2. Krystyna Więch - członek komisji, główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
  3. Janina Major - członek komisji, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
  4. Teresa Drążek  - członek komisji, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
  5. Krystian Kosiński  - członek komisji, p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
  6. Justyna Satanowska - członek komisji, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
  7. Roman Rataj - członek komisji, Komendant Straży Miejskiej
  8. Piotr Romanicz - członek komisji, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  9. Robert Klecha - członek komisji, Kierownik Gminnego Centrum Reagowania.
 2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej aktowej zdeponowanej w archiwum zakładowym, która podlega brakowaniu po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999r. Nr 112 poz.1319 ze zmianami) oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji.
 3. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, którego integralną część stanowi spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania i uzyskaniu zgody na brakowanie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - koniecznym jest powołanie komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji.

Sporządziła:
Krystyna Więch