Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-45/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 września 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 13 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-45/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 13 września 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu  13 września 2007 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XIII/116/07 Utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym

I w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Spraw Obywatelskich,

Organizacyjny

XIII/117/07 Zapewnienia wkładu finansowego w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie na realizację projektu „Ochrona Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i obszaru Natura 2000 przed zagrożeniami ekologicznymi w ramach działań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej” Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 13 września 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk